KATEGORIJA: Novosti | 01.12.2014

FAKULTETI I UNICEF: Potpisan memorandum o razumijevanju na području promocije i zaštite dječijih prava

Obilježavajući 25 godina Konvencije o pravima djeteta, dekani i predstavnici 4 renomirana fakulteta u BiH potpisali su memorandum o saradnji sa UNICEF-om na području promocije dječijih prava, zaštite, razvoja i socijalnog uključivanja djece.

Inicijalni sastanak o dječijim pravima u visokom obrazovanju i naučnim istraživanjima u Bosni i Hercegovini održan je u prostorijama Ujedinjenih nacija u Sarajevu, a prisustvovali su dekani i profesori Pravnog fakulteta Sarajevo, Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo i Filozofskog fakultet Banja Luka kao i predstavnici UNICEF-a, nevladinih organizacija i institucija koje se bave promocijom i zaštitom prava djeteta, kao i sami studenti.

Generalni cilj UNICEF-ovog programa u BiH za period 2015.-2019. je podržati napore za ostvarivanje prava djeteta potičući veću socijalnu uključenost, posebno najugroženijih skupina djece i njihovih porodica, sa akcentom na djecu sa poteškoćama u razvoju, djecu iz marginaliziranih skupina, te djecu iz siromašnih zajednica.

UNICEF u Bosni i Hercegovini kroz višegodišnje iskustvo u saradnji sa naučnim radnicima i univerzitetskim institucijama želi sistemski odrediti pravce strateške saradnje sa univerzitetima radi unapređenja edukacije i istraživanja u oblasti dječijih prava i dobrobiti za djecu. Prvi korak je bio inicijativni sastanak na kome će biti prezentirana neka od istraživanja, kao i oblici saradnje u edukaciji studenata i profesionalaca o pravima djeteta u kontekstu različitih društvenih nauka.

 

Neki od oblika saradnje podrazumijevaju:

–          Promocija znanja i razumijevanja dječijih prava u skladu sa realnim mogućnostima zainteresiranih partnerskih akademskih institucija

–          Edukacija univerzitetskog osoblja o različitim aspektima prava djeteta, kao i prezentacija rezultata istraživanja koje naručuje ili izvodi UNICEF

–          Razmjena predavača među partnerskim visokoškolskim institucijama u cilju razmjene znanja o različitim aspektima prava djeteta

–          Zajedničko planiranje i realizacija istraživačkih projekata

–          Natječaji za studente, čiji rezultati mogu biti nagrađeni, promovirani ili korišteni

–          Mogućnosti za volontiranje ili stažiranje studenata u aktivnostima koje podržava UNICEF

–          Zajednička izrada projekata i apliciranje za fondove za podršku istraživanjima u ovoj oblasti

–          Učešće u radionicama koje organizuje UNICEF, a koji se tiču različitih aspekata dječijih prava

–          Drugi vidovi obostrano korisne saradnje

Cilj inicijativnog sastanka bio je prepoznati specifične mogućnosti saradnje i osobe zainteresirane i sposobne za preuzimanje odgovornosti za unapređenje saradnje UNICEF-a sa akademskim institucijama.