KATEGORIJA: Novosti | 19.06.2017

KONFERENCIJA O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU: “Obrazovanje osobe s invaliditetom nije privilegija ili povlastica, već osnovno ljudsko pravo”

U zgradi Parlamentarne skupštine u Sarajevu počela je Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“ u organizaciji UNICEF-a BiH i Ministarstva civilnih poslova BiH. Planirano je da tokom dva dana više od 60 učesnica i učesnika iz BiH uz učešće međunarodnih ekspertica i eksperata raspravlja o Opštem komentaru na član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom o inkluzivnom obrazovanju, postignu saglasnost i obavežu se oko zajedničke vizije i puta napretka u oblasti inkluzivnog obrazovanja u BiH. Uz to će imati priliku i da podijele i prodiskutuju iskustva i znanja iz BiH, regiona i EU kako bi se podržala provedba obaveza iz člana 24. Konvencije te pripremie i usvojie preporuke Konferencije za podršku vladama u BiH za provedbu i održivost inkluzivnog obrazovnog sistema za sve osobe.

U septembru 2016. godine Odbor Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom koju je BiH ratificirala 2010. godine usvojio je i objavio Opšti komentar na član 24. koji daje smjernice za 166 država koje su ratificirale Konvenciju o ispunjavanju obaveza iz člana 24. po kojem su „Države potpisnice dužne osigurati inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima i cjeloživotno učenje“ što je dobra osnova za adresiranje ključnih pitanja u inkluzivnim obrazovnim procesima i reformama obrazovanja u BiH i organizaciju Konferencije na ovu temu.

“Pravo na obrazovanje je prepoznato i ugrađeno u Ustav BiH i oba entiteta. Član 24. Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom dodatno naglašava ključna pitanja u inkluzivnim obrazovnim procesima i reformama obrazovanja, posebno naglašavajući da obrazovanje za osobe sa invaliditetom nije nikakva privilegija, niti povlastica, nego osnovno ljudsko pravo, koje se kao takvo treba percipirati i primijenjivati u svakodnevnom životu”, kazao je na otvaranju Konferencije ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović podsjećajući kako BiH ima izrađen Akcioni plan implementacije preporuka “koje će doprinijeti unapređenju inkluzivnog obrazovanja i daljem razvoju inkluzivnih obrazovnih politika”:

“Akcioni plan za BiH predstavlja osnov za naredne aktivnosti koje bi trebale biti prepoznate kao platforma za osmišljavanje politika djelovanja usferiinkluzije, od unapređenja nastavničkih kompetencija, preko razvoja sistema podrške inkluzivnom obrazovanju, pa do redefinisanja upisne politike”, naglasio je ministar Osmanović.

Predstavnica UNICEF-a za BiH Geeta Narayan istaknula je kako noviji podaci pokazuju kako 6,5 odsto djece od dvije do devet godina ima određene poteškoće u razvoju.

“Veliki broj te djece nisu u školi, nevidljiva su, pa čak i zaboravljena. Istraživanja širom svijeta pokazuju kako je veća vjerovatnoća da djeca s poteškoćama budu siromašna i ostanu u siromaštvu zbog nedostatka edukacije i mogućnosti za posao. Osiguravanje pristupa inkluzivnom i kvalitetnom obrazovanju ključno je za razbijanje kruga siromaštva i isključenosti. To znači transformiranje kulture, politika i praksi u formalnom i neformalnom obrazovnom okruženju kako bi se osiguralo da je edukacija istinski dostupna i pristupačna za svudjecu kako bi rasla i razvijala se, kazala je Geeta Narayan na otvaranju Konferencije.

Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava BiH, govorila je o aktivnostima koje BiH provodi kada je u pitanju inkluzija, glavnim preprekama u realizaciji aktivnosti i planovima, ističući važnost Opšteg komentara na član 24. Konvencije:

“Inkluzivno obrazovanje je veoma bitno za evropski put BiH, a Opšti komentar Komiteta Konvencije pokretač je za sve članice da naprave iskorak kada je inkluzija u pitanju”, kazala je Saliha Đuderija.

Mobilisanje i informisanje širokog spektra ključnih aktera o važnosti i viziji inkluzivnog obrazovanja, kako je navedeno u Konvenciji, uticaće na odluke i strategije za postizanje ciljeva inkluzivnog obrazovanja. Konferencija će biti struktuirana oko tema kao što su uloga specijalnih škola, obrazovanje učitelja i nastavnika i profesionalni razvoj za inkluziju, škole kao organizacije za učenje i međusektorska saradnja.

Očekuje se da se tokom konferencije ključni akteri na svim nivoima u BiH informišu i obavežu se da implementiraju mjere iz Opšteg komentara 4 člana 24. Konvencije; da se učesnice i učesnici Konferencije upoznaju sa dobrim praksama vezanim za implementaciju člana 24. u BiH, regionu i u EU te se obavežu da ih koriste u najboljem interesu djece u BiH; te da se upoznaju sa generalnim preporukama dokumenta “Poziv na akciju” o inkluzivnom obrazovanju.