Prava djece

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. 11. 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje svaka država potpisnica Konvencije (među kojima je i Bosna i Hercegovina) mora jamčiti svakom djetetu.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta.

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. 11. 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratificirala) mora jamčiti svakom djetetu. U Konvenciji se govori, prije svega, o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obvezama brojnih društva glede zaštite djeteta. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje države-potpisnice na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale.

O čemu govori Konvencija o pravima djeteta

Pregled prava može se sažeti u deset tačaka:

  1. Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije.
  2. Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zaštite zdravlja kao i zdravstvene preventive i medicinske brige.
  3. Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osim toga, mora im se osigurati i posjet školama koje bi ih mogle dalje obrazovati.
  4. Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
  5. Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, kao i na to da svoje mišljenje slobodno kažu i  budu saslušani.
  6. Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili odgajatelji ne smiju primjenjivati silu. Zloupotreba i zlostavljanje djece su zabranjeni.
  7. Djeca i mladi imaju pravo u ratu i bijegu  dobiti posebnu pomoć i zaštitu.
  8. Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i na zaštitu od seksualnog zlostavljanja.
  9. Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima i na kontakt s oba roditelja ako oni žive razdvojeno.
  10. Djeca i mladi invalidi imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje, kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

Konvencija o pravima djeteta – sažetak za djecu

Član 1 Svi mlađi od 18 godina imaju ova prava.
Član 2 Sva djeca imaju ova prava, bez obzira ko su, gdje žive, čime se bave njihovi roditelji, koji jezik govore, koje su vjeroispovijesti, jesu li dječaci ili djevojčice, kakva je njihova kultura, imaju li posebne potrebe, jesu li bogati ili siromašni. Niti jedno dijete ne smije imati drugačiji tretman po bilo kojoj osnovi.
Član 3 Svi odrasli treba da rade ono što je najbolje za tebe. Kad odrasli donose odluke, treba da misle kako će te njihove odluke utjecati na djecu.
Član 4 Vlada je odgovorna da se pobrine da su tvoja prava zaštićena. Oni moraju pomoći tvojoj porodici da zaštiti tvoja prava i stvori okruženje u kome možeš rasti i dostići svoj puni potencijal.
Član 5 Tvoja porodica ima odgovornost da ti pomogne da naučiš kako ostvariti svoja prava i osigurati da su tvoja prava zaštićena.
Član 6 Imaš pravo da živiš.
Član 7 Imaš pravo na svoje ime i to treba biti službeno priznato od vlade tvoje zemlje. Imaš pravo i na nacionalnost (pripadnost tvojoj zemlji).
Član 8 Imaš pravo na identitet – službeni zapis o tome ko si. Niko ti to ne smije oduzeti.
Član 9 Imaš pravo da živiš sa svojim roditeljima, osim ako je to štetno za tebe. Imaš pravo da živiš sa porodicom koja brine za tebe.
Član 10 Ako živiš u jednoj državi a tvoji roditelji u drugoj, imaš pravo da budeš sa njima na istom mjestu.
Član 11 Imaš pravo na zaštitu od otmice.
Član 12 Imaš pravo da izraziš svoje mišljenje, koje roditelji i odrasli treba da prihvate i saslušaju.
Član 13 Imaš pravo da otkrivaš stvari i dijeliš mišljenje sa ostalima, govoreći, crtajući, pišući ili na bilo koji način koji nije štetan za druge.
Član 14 Imaš pravo da izabereš svoju vjeru i uvjerenja. Tvoji roditelji bi ti trebali pomoći da odvojiš dobro od zla i šta je za tebe najbolje.
Član 15 Imaš pravo da izabereš prijateljle i pridružiš se nekoj grupi ili je osnuješ, sve dok to nije na štetu ostalih.
Član 16 Imaš pravo na privatnost
Član 17 Imaš pravo da dobiješ informaciju o svemu što je važno za tvoju dobrobit, iz radija, novina, knjige, kompjutera ili drugih izvora. Odrasli bi trebali osigurati da ti informacije koje primaš neće naškoditi i da ti pomognu da nađeš i razumiješ informaciju koja ti treba.
Član 18 Imaš pravo da te odgajaju oba roditelja ako je to moguće.
Član 19 Imaš pravo na zaštitu od povrede i maltretiranja, kako tjelesnog, tako i psihičkog.
Član 20 Imaš pravo na specijalnu zaštitu i pomoć ako ne možeš živjeti sa roditeljima.
Član 21 Imaš pravo na brigu i zaštitu, ako si usvojeno dijete ili si u hraniteljskoj porodici.
Član 22 Imaš pravo na posebnu zaštitu i pomoć, kao i na sva druga prava iz ove Konvencije, ako si izbjeglica (ako si prisilno napustio/la svoj dom i živiš u drugoj zemlji)
Član 23 Ukoliko imaš posebne potrebe, imaš pravo na posebno obrazovanje i njegu, a imaš i sva ostala prava iz ove Konvencije koja će ti omogućiti da živiš normalnim životom.
Član 24 Imaš pravo na najbolju moguću zdravstvenu njegu, čistu vodu za piće, zdravu ishranu i čist i siguran okoliš, kao i na informacije koje će ti pomoći da ostaneš zdrav/a
Član 25 Ako živiš u nekoj od institucija ili daleko od kuće, imaš pravo da se uslovi tvog življenja redovno provjeravaju, da bi se utvrdilo jesu li odgovarajući za tebe.
Član 26 Imaš pravo na pomoć vlade, ako si siromašan/na i ukoliko ti je pomoć potrebna.
Član 27 Imaš pravo na hranu, odjeću i bezbjedno mjesto stanovanja, kao i na ostvarenje svojih osnovnih potreba. Ne bi trebao/la biti u zaostatku za drugom djecom pa ne moći raditi većinu stvari koju druga djeca mogu.
Član 28 Imaš pravo na kvalitetno obrazovanje. Trebalo bi te podsticat da pohađaš školu do najvišeg nivoa koji možeš postići.
Član 29 Obrazovanje bi ti trebalo pomoći da razviješ i koristiš svoje talente i mogućnosti i pomoći ti da naučiš živjeti mirno, štititi okoliš i poštovati druge ljude.
Član 30 Imaš pravo na vlastitu kulturu, jezik i religiju – ili na one koje sam/a izabereš. Oni koji su u manjini, imaju pravo na posebnu zaštitu tih prava.
Član 31 Imaš pravo na igru i odmor.
Član 32 Imaš pravo na zaštitu od rada koji bi ti mogao naškoditi, koji je štetan za tvoje zdravlje i obrazovanje. Ako radiš, imaš pravo na sigurnost i pravednu platu.
Član 33 Imaš pravu na zaštitu od štetnih lijekova i droge, kao i od prodaje droge.
Član 34 Imaš pravo na zaštitu od seksualnog iskorištavanja..
Član 35 Nikome nije dopušteno da te otme ili proda.
Član 36 Imaš pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika iskorištavanja.
Član 37 Nikome nije dopušteno da te kažnjava na okrutan i bolan način.
Član 38 Imaš pravo na zaštitu u ratu. Djeca mlađa od 15 godina ne mogu biti prisiljena da idu u vojsku ili nekako drukčije učestvuju u ratu.
Član 39 Imaš pravo na pomoć, ako si povrijeđen/a, zanemaren/a iliI loše tretiran/a.
Član 40 Imaš pravo na pravnu pomoć i pravedan postupak u pravnom sistemu, koji će poštovati tvoja prava.
Član 41 Ako zakoni u tvojoj zemlji pružaju bolju zaštitu tvojih prava, nego ova Konvencija, onda umjesto Konvencije treba primjenjivati njih.
Član 42 Imaš pravo da znaš sva svoja prava! A i odrasli bi trebali znati ta prava i pomoći tebi da što više saznaš o njima.
Članovi 43 to 54 Ovi članovi objašnjavaju kako će vlade i organizacije kao što je UNICEF raditi, da bi osigurale da su sva djeca zaštićena svojim pravima.