KATEGORIJA: Ostalo | 16.02.2012

“Kvalitetno predškolsko obrazovanje je ključ za kasnije dobre rezultate”

Međunarodni eksperti, kreatori politika, praktičari koji djeluju u oblasti odgoja/vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu, istraživači, predstavnici civilnog društva i međunarodnih organizacija na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji “Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje” donijeli su set preporuka koje će biti upućene donosiocima odluka na svim nivoima vlasti u BiH kako bi se povećao obuhvat djece predškolskim obrazovanjem koji je s procentom od 5 do 12 odsto na jednom od najnižih nivoa u Evropi i kako bi se predškolsko obrazovanje reafirmisalo kao pravo svakog djeteta. Utvrđeni su i koraci za ekspanziju i poboljšanje centara za rani rast i razvoj u BiH.

“Na ovoj konferenciji je neupitno potvrđena važnost ranog rasta i razvoja i ključna preporuka je: početi s učenjem odmah. Među zaključcima konferencije je i potreba provedbe principa poboljšanja kvaliteta i efikasnosti obrazovanja te promocije jednakosti, društvene kohezije i aktivnog građanstva koji su prepoznati kao strateški ciljevi Europske obrazovne politike”, kazala je na zatvaranju konferencije Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a za BiH.

“Moraju se razviti predškolske usluge što je prije moguće uz doprinose entitetskih i kantonalnih ministarstava obrazovanja koji mogu proširiti investicije u rani rast i razvoj i obrazovanje i ponovno rasporediti sredstva kako je neophodno. Općinska vijeća trebaju posvetiti najmanje pet odsto budžeta za usluge integrisanog ranog razvoja djece, uključujući i predškolsko obrazovanje”, kazala je na konferenciji Emily Vargas Baron, direktorica Instituta za obnovu i međunarodnu sigurnost kroz obrazovanje (RISE) u Washingtonu potcrtavši i potrebu provedbe neformalnih predškolskih aktivnosti sa djecom i roditeljima zajedno uz proširenje centara za integrisani rast i razvoj i njihovih programa.

“Kvalitetno predškolsko obrazovanje je ključ za kasnije dobre rezultate, posebno za djecu iz porodica sa niskim primanjima. Loši programi mogu dovesti do kasnijih negativnih rezultata u društvenom razvoju i jeziku. U UNICEF-u smo zabrinuti da bi kvalitetni programi za privilegovane s jedne, i loši programi za siromašne mogli rezultirati povećanjem nejednakosti”, upozorila je Deepa Grover, regionalna savjetnica za unaprešenje razvoja u ranom djetinjstvu u UNICEF-ovom Uredu za srednju i istočnu Evropu u Ženevi.

“Visokokvalitetni programi ranog razvoja osiguravaju to da sva djeca mogu naučiti koji su njihovi potencijali. Samo omogućavanja pristupa nije rješenje, kvalitet programa se mora poboljšati”, kazala je Pia Rebello Britto a Yale univerziteta koja trenutno u više od 40 zemalja svijeta s vladama radi na razvoju integrisanih sistema za rano djetinjstvo.

Učesnici konferencije fokusirali su se na tri ključna pitanja: pristup edukaciji u ranom razvoju i njeno proširenje na najranjivije kategorije, financiranje i pravni okvir, kvalitet edukacije u period ranog djetinjstva. Zaključeno je i kako nedostatak novca ne može uvijek biti isprika već je često moguće jednostavno iskoristiti postojeće potencijale i resurse.

Izneseni su brojni primjeri iz svijeta, Evrope i regiona. O predškolskom obrazovanju u Francuskoj organizirnom kroz “majčinske škole”, zemlji koja s 99 odsto obuhvata drži record u svijetu, govorio je Yves Zarka iz Generalnog direktorata za školsko obrazovanje Ministarstva obrazovanja Francuske:

“Svo stanovništvo i vodeći ljudi posmatraju ove škole kao ekonomsku i socijalnu priliku za zemlju, al ii kao kulturni adut. Majčinska škola je stvorena prije svega po pedagoškom, a ne socijalnom ili higijenističkom modelu. To je prva škola u kojoj se stiču znanja i prava škola u svakom pogledu. Njena institucijska namjena ujedinjuje razvoj i sazrijevanje malog djeteta i pripremu za temeljna znanja osnovne škole”, kazao je Yves Zarka.

Govoreno je o specifičnim servisima za djecu i zaključeno kako godina dana predškolskog obrazovanja nije dovoljna, i na koncu, stvorena je kritična masa koja će nastaviti kontinuirano raditi na povećanju obuhvata djece predškolskim obrazovanjem.

Konferenciju je organizirao UNICEF u BiH u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske a okupila je međunarodne eksperte, kreatore politika, praktičare koji djeluju u oblasti odgoja/vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu, istraživača, predstavnike civilnog društva i međunarodnih organizacija iz Francuske, Litvanije, Moldavije, Holandije, Srbije, Španije, Švedske, Turske, Sjedinjenih država, kao i Regionalnog ureda UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju.