KATEGORIJA: Ostalo | 13.05.2014

Nasilje nad djecom – Kako ga otkriti i postupati u takvim slučajevima?

Prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja djeteta, prijavljivanje sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta, procjena rizika, stanja i potreba djeteta i porodice, neodložna intervencija, planiranje i obezbjeđivanje usluga i mjera za zaštitu djeteta (…) te praćenje i evaluacija djeteta i porodice neki su od osnovnih sadržaja ‘Smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH’ autora prof. Dr. Elmedina Muratbegovića prezentiranih na radionici u Sarajevu.

Odredbama porodičnih zakona u Bosni i Hercegovini regulisana su prava i dužnosti roditelja i djece, a posebno zaštita prava i interesa djeteta od svih oblika nasilja, zloupotrebe, zlostavljanja i zanemarivanja u porodici, a predstavljene Smjernice svojevrstan su priručnik za prosvjetne radnike u kojem su kroz hodograme i na jednostavan način opisani svi postupci u slučaju primijećenog nasilja nad djecom, vrste nasilja kao i načini na koje prepoznati da je dijete zlostavljano u porodici.

„Neminovno je uspostaviti strukovni standard za faze ranog prepoznavanja – otkrivanja, prijavljivanja, razjašnjavanja, procesuiranja, zbrinjavanja i evidentiranja slučajeva nasilja nad djecom“, kazao je na prezentaciji prof. Dr. Muratbegović.

Radionica u organizaciji UNICEF-a organizirana je i kako bi predstavnici opština/općina koje su proteklih godina učestvovale u UNICEF i EU programu ‘Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece’ (SPIS) pretpisali potpisane protokole o saradnji institucija-aktera dječije zaštite u praksi, a prezentirani su novi zakonski i podzakonski akti koji utiču na potpisivanje protokola u opštinama/općinama.