KATEGORIJA: Novosti | 20.06.2017

POZIV NA AKCIJU: “Društva sutrašnjice počinju u školama današnjice, svakom djetetu pružiti mogućnost za učenje”

Dvodnevna Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“ u organizaciji UNICEF-a BiH i Ministarstva civilnih poslova BiH rezultirala je konkretnim preporukama sažetim u dokumentu “Poziv na akciju” kroz sedam tematskih cjelina.

“Bosna i Hercegovina mora osigurati cjelovit i međusektorski pristup inkluzivnom obrazovanju. Sve nadležne institucije koje su odgovorne za implementaciju Konvencije moraju uskladiti svoje razumijevanje implikacija inkluzivnog obrazovnog sistema”, jedna je od preporuka iz dijela koji se odnosi na međusektorski pristup.

Kad je u pitanju zakonodavni i politički okvir za inkluzivno obrazovanje, u preporukama se kaže kako je “neophodno uspostaviti sveobuhvatan i koordiniran politički i zakonodavni okvir za inkluzivno obrazovanje sa međunarodnim konvencijama za ljudska prava”.

“Osobama s invaliditetom je neophodan pristup pravosudnom sistemu koji je sposoban za rješavanje pitanja u vezi sa njihovim pravima”, kaže se u dijelu preporuka koje se odnose na pravosudni sistem za zaštitu osoba sa invaliditetom, a kada je riječ o deinstitucionalizaciji osoba sa invaliditetom, u preporukama stoji kako “proces deinstitucionalizacije mora biti planiran i strukturiran, i usredotočiti se ne samo na transformaciju institucija, već i na jasan sustav podrške za sve osobe s invaliditetom”.

Kada su u pitanju mehanizmi za prikupljanje podataka, među glavnim preporukama je ta da je “potrebno unaprijeđenje prikupljanja i procesiranja podataka o broju osoba s različitim oštećenjima i njihovim mogućnostima u vezi obrazovanja”, a u dijelu o financijskim i ljudskim resursima jedna od ključnih preporuka je da je “potrebna adaptacija postojećih školskih objekata, obezbjeđenje prevoza do škole, odgovarajućih udžbenika, nastavnih i učeničkih materijala, osiguranje asistivne tehnologije i osiguravanje znakovnog jezika…”

“Potrebno je obezbijediti kvalitetan sistem vrednovanja i praćenja napretka učenika, a koji uzima u obzir prepreke s kojima se suočavaju učenici s invaliditetom”, preporuka je vezana za inkluzivni sistem procjene učenika.

“Inkluzivno obrazovanje je proces i u tom procesu približavanja konačnom cilju ovakvi momenti su bitni da reflektujemo dostignuća, čujemo o različitim praksama i napravimo plan za dalje. Nadamo se da ćete svi biti uključeni i dalje, dati povratne informacije i preporuke i da ćemo svi skupa sačiniti konačne preporuke”, kazala je na zatvaranju Konferencije Anna Riatti, zamjenica predstavnice UNICEF-a za BiH.

 

“Društva sutrašnjice počinju u školama današnjice. Moramo gledati ka 2030. i raditi na tome da se pristup obrazovanju proširi i van osnovnog obrazovanja. Na duži rok, moramo težiti tome da svako dijete završi srednju školu i da koristi mogućnosti i prilike za cjeloživotno učenje!”, zaključak je dokumenta “Poziv na akciju” koji će biti upućen svim učesnicama i učesnicima Konferencije i svim nadležnim institucijama.

 

Tokom dva dana više od 60 učesnica i učesnika iz BiH uz učešće međunarodnih ekspertica i eksperata raspravljaloje o Opštem komentaru na član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom o inkluzivnom obrazovanju, podijelili su i prodiskutovali iskustva i znanja iz BiH, regiona i EU kako bi se podržala provedba obaveza iz člana 24. Konvencije te pripremile i usvojile preporuke Konferencije za podršku vladama u BiH za provedbu i održivost inkluzivnog obrazovnog sistema za sve osobe.

 

U septembru 2016. godine Odbor Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom koju je BiH ratificirala 2010. godine usvojio je i objavio Opšti komentar na član 24. koji daje smjernice za 166 država koje su ratificirale Konvenciju o ispunjavanju obaveza iz člana 24. po kojem su „Države potpisnice dužne osigurati inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima i cjeloživotno učenje“ što je dobra osnova za adresiranje ključnih pitanja u inkluzivnim obrazovnim procesima i reformama obrazovanja u BiH i organizaciju Konferencije na ovu temu.