KATEGORIJA: Ostalo | 21.11.2012

Preporuke Komiteta za prava djeteta UN upućene BiH – Kako dalje?: Okrugli stol ponudio jasne i konkretne odgovore i prijedloge

U Sarajevu je u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i NVO mreže “Snažniji glas za djecu”, uz podršku UNICEF-a, Save the Childrena i Delegacije EU u BiH održan okrugli sto na temu „Preporuke Komiteta za prava djeteta UN upućene BiH – Kako dalje?“.

Predstavnici nevladinih organizacija, institucija vlasti, stručnjaci iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite djece na okruglom stolu su diskutovali o preporukama i stavovima Komiteta među kojima je 177 negativnih, a čak 11 njih su ponovljeni zahtjevi koji su se nalazili i u posljednjim preporukama. Zbog toga je jedan od zajedničkih zaključaka svih učesnika okruglog stola bio da se Preporuke moraju shvatiti više nego ozbiljno, i da se stavljanjem djeteta na prioritetno mjesto koje mu pripada kroz ispunjenje svih njegovih potreba ujedno i ispune date preporuke.

Kako je istaknuto na okruglom stolu kojem je prisustvovalo najviše predstavnika nevladinih organizacija koje se bave pravima djeteta i konkretnoj pomoći djeci, s obzirom da je dječija zaštita u BiH institucionalno vrlo loše međusobno povezana, potreban je snažan angažman svih organizacija kako bi se preporuke i ispoštovale, za dobro sve djece u BiH.

Na okruglom stolu posebno su obrađene teme „Zdravstvena zaštita u svjetlu preporuka Komiteta“, „Uloga civilnog sektora u realizaciji preporuka i monitoringa“ te „Maloljetničko pravosuđe u svjetlu preporuka Komiteta i uloga Ombudsmana BiH“.

Bilo je govora i o potrebi povećanja obima hraniteljstva i promociju alternativnih mjera smještanja djece bez roditeljskog staranja u institucije, zdravstvenoj zaštiti djece i problemi s kojima se susreću zbog nepovezanosti zdravstvenog sistema, podršci djeci-žrtvama nasilja u porodici, ali i problemu zagađenja zraka u Zenici kojem su najviše pogođena djeca.

Iz Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama “Sunce nam je zajedničko” iz Trebinja iznijeli su problem tercijarne zdravstvene zaštite, zbog koje djeca iz Trebinja umjesto da idu u Mostar, moraju ići u Banja Luku što je veći trošak nego da plate usluge, a isti je slučaj i s djecom iz Cazina koja ne mogu ići u Banja Luku već moraju putovati u Sarajevo. Njihov konkretan prijedlog je da se entitetskim ministrima zdravstva sugerira da uspostave saradnju među ministarstvima, kako bi se taj problem s kojim se najviše susreću djeca s posebnim potrebama, napokon i prevazišao.

Istaknuta je i potreba hitnog usvajanja državne strategije za borbu protiv nasilja nad djecom, da se više povede računa o budžetiranju za potrebe dječije zaštite i lobiranju za djecu, te da se udruženja koja pružaju direktnu podršku djeci stave u prioritete kad je u pitanju podrška iz budžeta.

Predstavnici nevladinog sektora složili su se i sa konkretnim prijedlogom da organizacije koje čine mrežu “Snažniji glas za djecu”još jednom detaljno analiziraju preporuke Komiteta, te sačine listu koraka koje oni sami mogu uraditi i za koje imaju znanje i infrastrukturu. Nakon toga bi trebalo da sačine zajedničku listu prijedloga za dalje aktivnosti, i naznače u kojem dijelu im je potrebna podrška zvaničnih institucija. Konačni zaključci će se sumirati i u vidu dokumenta s konkretnim preporukama biti dostavljeni institucijama nadležnim za njihovo provođenje.

„Sve ove preporuke sada trebamo učiniti vidljivim, kao mreža ih moramo dostaviti svim nadležnim institucijama, uz obrazloženje kako da se konkretno radi na njihovom prevazilaženju.Trebamo ih obavijestiti i o tome šta od toga mi kao organizacije i mreža možemo uraditi, a kako je u toku izrada budžeta trebamo im skrenuti pažnju na potrebu budžetiranja za potrebe dječije zaštite“, jedan je od zaključaka okruglog stola.

Okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici institucija vlasti, zastupnice u federalnom Partlamentu koje su obećale pružiti podršku oko donošenja Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH čiju su potrebu posebno istakli predstavnici Federalnog tužilaštva, predstavnici Kantonalnog centra za socijalni rad u Sarajevu koji su istakli potrebu edukacije osoba koje bi radile sa maloljetnicima upućenim i rad u zajednici kao jednom od vidova alternativnih mjera kažnjavanju.

Kako je istaknuto na okruglom stolu kojem je prisustvovalo najviše predstavnika nevladinih organizacija koje se bave pravima djeteta i konkretnoj pomoći djeci, s obzirom da je dječija zaštita u BiH institucionalno vrlo loše međusobno povezana, potreban je snažan angažman svih organizacija kako bi se preporuke i ispoštovale, za dobro sve djece u BiH.

Predstavnica Komisije za monitoring kazneno-popravnih zavoda (zatvora, pritvora i pritvorskih ustanova za maloljetnike), policijskih stanica i psihijatrijskih ustanova gdje su lica mimo svoje volje lišena slobode također je podržala zaključke okruglog stola te kazala kako im je ta Komisija uvijek na raspolaganju te ih pozvala da budu slobodni obratiti se u svamkom momentu upoznavši ih s dijelom mandata prema kojem Komisija može praviti i ad-hoc posjete institucijama, između ostalima i onim u kojima su smješteni maloljetnici.

Okrugli stol „Preporuke Komiteta za prava djeteta UN upućene BiH – Kako dalje?“ dao je brojne odgovore na pitanje postavljeno u samom njegovom nazivu i sam predstavlja jedan od odgovora, iznesene su konkretne preporuke s obrazloženjima koje će biti dostavljene svim nadležnim institucijama koje će pozvati na hitno djelovanje, sve s konačnim ciljem – ispunjenjem preporuka Komiteta za dobro svakog djeteta u BiH.