KATEGORIJA: Ostalo | 11.10.2012

Prutače: UNICEF podržao rad produženog boravka u sklopu projekta „Podrška djeci iz materijalno neosiguranih obitelji“

U Devetoj osnovnoj školi u naselju Prutača u Maoči kod Brčkog počeo je s radom produženi boravak u kojem će se uz pomoć stručnog tima kreirati kvalitetan i kontinuiran pristup u radu s djecom iz materijalno neosiguranih obitelji s posebnim fokusom na djecu romske nacionalnosti i djecu iz izbjegličkih obitelji, te pružanje stručne podrške nastavnicima i roditeljima. Rad produženog boravka nabavkom potrebne opreme, didaktičkog materijala, TV-a, DVD-a i opremanjem čajne kuhinje podržao je UNICEF u kroz posebno usmjeren projekat „Podrška djeci iz materijalno neosiguranih obitelji“  u okviru zajedničkog UNICEF i EU programa „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u BiH“ (SPIS).

Odjel za obrazovanje Brčko Distrikta obezbijedio je sredstva za obnovu prostorija u kojima se odvija produženi boravak te rad nastavnika i stručnog tima, a nastavnici će kao vlastiti doprinos dodatna dva sata dnevno raditi volonterski.

„Drago mi je da je napokon prepoznata potreba za ovakvim dnevnim boravkom u ovoj školi. Potrebni su i edukacija roditelja, od dodatnog opismenjavanja pa do razvijanja i poticanja određenih higijenskih navika. Mnogi roditelji u naselju su needucirani, ali u razgovorima s njima vidjeli smo da oni žele da se educiraju, žele biti tu i kroz educiranje doprinijeti boljem kvalitetu života svojih porodica“, kaže Sabina Ikanović, psihologinja u Devetoj osnovnoj školi.

Rad u produženom boravku će se odvijati svakodnevno u trajanju od po dva sata, omogućiće se rad različitih sekcija, te dopunska i dodatna nastava sa posebnim naglaskom na rad na opismenjavanju. Pored redovnih aktivnosti tokom dva mjeseca trajanja projekta, planirano je i održavanje tri jednodnevne radionice za svih 88 učenika područne škole na teme koje su od značaja za njihov pravilan rast i razvoj. U realizaciji radionica uključit će se stručni tim Centra za mentalno zdravlje, kao i predavači partnerske nevladine organizacije PRONI iz Brčkog.

Direktor škole Adnan Kurtalić i Mara Matkić zadužena za predškolsko i osnovno obrazovanje u Brčko Distriktu zadovoljni su podrškom koju je projekat dobio, i nadaju se da će ga uz još malo podrške učiniti samoodrživim:

„Podrška UNICEF-a je došla u pravi čas. Stanje u ovoj školi je jakoteško, pa smo u Brčko Distriktu imali sastanak, bili su tu i predstavnici vlade, i odlučili smo da se nešto pokuša pomjeriti na bolje. Direktor se u potpunosti uključio u sve, išao je po naselju i s majkama djece razgovarao o potrebi za produženim boravkom gdje će se osim djece edukovati i sami roditelji, i došlo je do brojnih pomaka. PredstavniciVijeća roditelja su došli i ponudili se da daju podršku projektu, nastavnici će dva sata u boravku raditi volonterski, javili su se i predstavnici privatnog sektora kojiž ele da pomognu, a za početak nam je cilj djeci obezbijediti užine kako bi imali adekvatnup rehranu“, kaže Mara Matkić.

Nastavnica Aida Bričić kaže kako su ona i njeni kolege svjesni važnosti projekta, te da ne žali što će dva sata volonterski dati doprinos da sve bude što bolje i korisnije za djecu.

Rad u produženom boravku će se odvijati svakodnevno u trajanju od po dva sata, omogućiće se rad različitih sekcija, te dopunska i dodatna nastava sa posebnim naglaskom na rad na opismenjavanj

„Djeca će biti manje na ulici, biće dodatno opismenjena i s njima će se više raditi. Primijetimo dosta lošeg ponašanja kod njih, koriste mnogo ružnih riječi, svi zajedno moramo raditi na tome da se to promijeni“, kaže nastavnica Aida Bričić.

U okviru projekta biće održana i radionica za nastavnike na kojoj će dobiti stručnu podršku za rad s učenicima, a održaće se i dvije radionice za roditelje na kojima će biti obrađene teme iz odgovornog roditeljstva.Za kraj implementacije projekta predviđena je organizacije priredbe putem koje će se predstaviti radovi učenika, dodijeliti diplome za učešće u aktivnostima, te na taj način motivisati učenike i njihove roditelje da se ubuduće što više uključe u rad škole.

Projekat “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini” zajednički je projekat EU i UNICEF-a.Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona eura. Cilj projekta je da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica.