KATEGORIJA: Novosti | 24.10.2014

RAZMJENA DOBRIH PRAKSI: Kroz jačanje međusektorske saradnje do boljih usluga za djecu

Na inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva tokom oktobra i početkom novembra u organizaciji UNICEF-a BiH održavaju se dvodnevni seminari na temu “Jačanje intersektorske saradnje, kompetencija i vještina  službi u zajednici“. Posljednji takav seminar za predstavnice i predstavnike općina Tešanj, Gračanica, Tuzla, Lukavac, Zavidovići i  Visoko održava se u Sarajevu 23. i 24. oktobra.

„Glavni cilj seminara je ukazati na važnost multisektorske saradnje i usvajanje vještina za rad u zajednici profesionalaca iz različitih oblasti koji svakodnevno pružaju usluge djece, posebno referirajući se na djecu s atipičnim rastom i razvojem, djecu čije porodice žive u siromaštvu, djecu koja žive u izoliranim zajednicama, djecu bez odgovarajuće roditeljske brige, ranjivu djecu koja su na bilo koji način isključeni iz sistema“, pojašnjavaju organizatori.

Učesnice i učesnici seminara su predstavnici općina u kojima se proteklih godina implementirao program “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece“ (SPIS) koji finansira Evropska unija, a provodi UNICEF.

„Uz općine u kojima je proveden SPIS program, uključili smo i druge općine iz BiH kako bi se razmjenile dobre prakse i kako bi predstavnici SPIS općina sa ostalima mogli podijeliti iskustva stečena tokom implementacije SPIS-a a sve s ciljem unapređenja cjelokupnog sistema socijalne zaštite i inkluzije, uključujući sve relevantne sektore, te omogućavanja  profesionalcima da unaprijede svoja znanja i vještine“, pojašnjavaju organizatori.

Učesnici seminara su: predstavnici SPIS komisija i uposlenici centara za socijalni rad, osnovnih škola, centara za mentalno zdravlje, centara za fizikalnu rehabilitaciju, centara za rani rast i razvoj gdje su osnovani, dok se iz  općina u kojima nisu upostavljeni centri za rani rast i razvoj pozivaju stručnjaci iz oblasti pedijatrije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se bave pomenutim temama.

Neke od tema koje se obrađuju na seminaru su integrativni pristup uslugama na nivou zajednice, koncept zdravstvenih potreba i zdravstvenih zahtjeva stanovništva kroz model životnog ciklusa, koraci za unaprijeđenje implementacije ranog rasta i razvoja na nivou lokalne zajednice te uloga, važnost i saradnja porodice i škole u procesu rane detekcije i učešća u procesu reahibilitacije u zajednici, studija slučaja.

Projekat ”Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini (SPIS)” je višegodišnji, interdisciplinarni program koji podržava pretpristupne napore Bosne i Hercegovine u oblasti socijalne zaštite, socijalne inkluzije i dječijih prava. Glavne ciljne skupine su kreatori politika i stručnjaci odgovorni za reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjivih grupa djece i njihovih porodica. Od 2008. Program finansira Europska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), s ciljem da se podrži jačanje sistema za odgovarajuću politiku socijalne zaštite i inkluziju djece i njihovih porodica. Sva nadležna ministarstva i mnogi partneri iz nevladinog i i sektora civilnog društa učestvuju u implementaciji SPIS projekta.