KATEGORIJA: Novosti , Pravda za svako dijete | 26.04.2017

TRENING О BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Kako na najbolji način zaštititi prava i interese djece

U Sarajevu se održava dvodnevni trening „Zaštita prava i interesa djece, sa osvrtom na pravnu zaštitu posebno osjetljivih kategorija djece“. Trening se održava u okviru UNICEF projekta “Pravda za svako dijete” kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), а realizira se u saradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Biroomza ljudska prava Tuzla i Centrom za ljudska prava iz Mostara.

U cilju unaprjeđenja znanja, razmjene informacija, iskustava u radu i dobrih praksi u oblasti ostvarenja pristupa pravdi za djecu, sa fokusom na pravnu zaštitu prava i interesa posebno osjetljivih kategorija djece, održana se predavanja, prezentacije, panel diskusije i studije slučaja o međunarodnim standardima zaštite prava i interesa djece i praktično-pravnim iskustvima u Bosni i Hercegovini – prikaz normiranog i stanja u praksi (mr. Nada Grahovac, Ombudsmen za djecu Republike Srpske), radu sa ugroženim populacijama – posebno osjetljivim kategorijama djece: prezentacije, studija slučaja i panel diskusije (Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja „ Zemlja djece“, Edita Avdibegović i Zinaida Ibrahimović, Vaša prava BiH), djeci sa invaliditetom (Ana Kotur, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom, Sevdija Kujović, Udruženje “Život sa Down sindromom FBIH”, Binasa Goralija, My Right), te diskriminaciji u oblasti ostvarivanja prava djeteta – iskustvima u radu institucije Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite prava i interesa djeteta u raznim pravnim oblastima i postupcima (Lamija Sivić-Hodžić, Institucija Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Odjel za praćenje prava djece.

“Nadležne institucije u lokalnim zajednicama i na svim razinama vlasti u BiH, prepoznale su da je za djecu u kontaktu sa pravosudnim sistemom i djecu pod rizikom potrebna posebna briga. Trening je namijenjen za pružaoce besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini, s fokusom na zaštitu osjetljivih kategorija,posebno djece koja zahtijevaju pažnju i podršku u svakom momentu”, kazala je Rebeka Kotlo, izvršna direktorica Centra za ljudska prava iz Mostara.

 

Tokom dva dana, kroz prezentacije i diskusije te razmjenu stečenih iskustava, obrađene su brojne teme vezane za rad sa posebno osjetljivim kategorijama djece. Učesnici treninga – pružaoci besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini (Ministarstvo pravde Republike Srpske – Centar za pružanje besplatne pravne pomoći Republike Srpske, sjedište u Banja Luci i kancelarije u Istočnom Sarajevu i Trebinju, Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo, Kantonalni Zavod za pravnu pomoć Zenica, Županijski Zavod za pružanje pravne pomoći Široki Brijeg, Kantonalni Zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla, Županijski Zavod za pružanje pravne pomoći Odžak, Kantonalni Zavod za besplatnu pravnu pomoć Goražde, Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Bihać, Centar Informativno-pravne pomoći Zvornik, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Udruženje Vaša prava BiH, Centar za ljudska prava u Mostaru) izrazili su zadovoljsto održanom još jednom u nizu edukacija za pružaoce besplatne pravne pomoći iz oblasti unaprjeđenja pristupa pravdi za djecu, naglasili su potrebu kontinuirane edukacije, saradnje, razmjene informacija, iskustava i dobrih praksi u radu, kao i potrebu unaprjeđenja i usklađivanja pravnog okvira u oblasti normiranja i uživanja prava i interesa dejce u raznim pravnim oblastima i postupcima te neohodnog izdvajanja finansijskih sredstava za unaprjeđenje ostvarivanja pristupa pravdi za djecu i prava i interesa djece.