KATEGORIJA: Ostalo , Svako dijete treba porodicu | 28.11.2012

UNICEF pozdravlja potvrdu opredjeljenja BiH da prekine zbrinjavanje djece mlađe od tri godine u institucijama

Nakon prošlosedmične regionalne konferencije čiji su domaćini bili Bugarski predsjednik zajedno sa UNICEF-om, i u Bosni i Hercegovini stvorio se momentum za podsjećanje na Poziv na akciju radi zaustavljanja zbrinjavanja djece mlađe od tri godine u institucijama.

Studija pod nazivom Djeca mlađa od tri godine u formalnoj skrbi u zemljama Istočne Evrope i Centralne Azije: analiza situacije u regionu zasnovana na pravima predstavljena je na konferenciji.U studiji se također ističe da bi institucionalna skrb trebala biti korištena samo kad je to izričito neophodno obzirom da trenutna saznanja pokazuju da za svaka tri mjeseca boravka unutar takve jedne institucije djetetov fizički razvoj zaostaje jedan mjesec. Kod takve djece postoji veća vjerovatnoća da pate od nesposobnosti emocionalnog povezivanja sa roditeljima te da funkcije njihovog mozga slabe.

„Rano djetinjstvo je najvažnija razvojna faza u životu. Interaktivni utjecaj ranog iskustva i ekspresije gena utiču na arhitekturu mozga u razvoju. Institucionalni smještaj male djece je ozbiljan problem zbog štetnog efekta koji ima na zdravlje i razvoj malog djeteta. UNICEF u Bosni i Hercegovini podržava organe vlasti na raznim nivoima i uključuje sve relevantne sektore u izradi holističkog programa za podršku zemlji u zaustavljanju ovog zabrinjavajućeg trenda.“- naglasila je Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer.

 

Najmanje 1.3 miliona djece u regionu razdvojeno od svojih porodica, često usljed siromaštva ili nesposobnosti porodice da se nosi sa teškim životnim uslovima.Odtogbroja, njih 31.000, koliko se procjenjuje da je smješteno u institucije, mlađi su odtrigodine. Kada su u takoranojfaziživotadjecaostavljena u takvojvrstismještajaona su izloženaogromnomrizikuodteškihoblikazaostajanja u razvoju.

Procjenjuje se da je u  2010. godini u Bosni i Hercegovini 16% djecemlađeodtrigodinestarosti u ukupnojpopulacijidjece u sistemuinstitucionalneskrbištoobuhvaća i državne i nedržavneinstitucije; počemu je BiH druga najlošija u regionu, poslije Bugarske. Takođe BiH bilježi zabrinjavajući trend  jer je porast u institucionalizaciji djece povećan od 2000. do 2009. za 65%. Nažalost, nedostatak statističkih podataka o smještaju djece mlađe od tri godine starosti u hraniteljske porodice ne ostavlja prostora za odgovarajuću usporedbu sa stopom djece mlađe od tri godine u sistemu institucionalne skrbi.

Briga za djecu s poteškoćama u razvoju je posebno važno pitanje u Bosni i Hercegovini zbog stalnog trenda institucionalnog smještaja takve djece na duže vremenske periode – čak i tokom cijelog života – zbog čega su podložniji zlostavljanju i maltretiranju. Broj djece s poteškoćama u institucionalnom smještaju je u stalnom porastu od 2000. godine bez naznaka pada u protekle tri godine. Prema nekim procjenama na osnovu podataka TransMonEE za 2010. godinu djeca s poteškoćama čine 67,3% ukupnog broja djece u institucionalnom smještaju.

Sa ciljem adekvatnog odgovora na ovu situaciju, važno je promovirati zbrinjavanje u porodicama, kako bi se postepeno smanjivao udio institucionalnog zbrinjavanja i kako bi se osigurala odgovarajuća podrška za djecu i njihove porodice kroz usluge u zajednicama. „Bosna i Hercegovina je odlučna da razvije sistem za djecu bez roditeljskog staranja koji će dati prednost alternativama institucionalnom smještaju i prevenciji razdvajanja porodica.“- potvrdio je na konferenciji u Sofiji, Damir Dizdarević, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH u Sektoru za rad, zapošljavanje, socijalnu politiku i penzije.

 

Konferencija je naglasila važnost fokusiranja na prevenciju odvajanja djece od njihovih porodica, omogućavanjem da pružatelji usluga (socijalni radnici, zdravstveni radnici i obrazovani stručnjaci) imaju na raspolaganju sve što im je potrebno da prepoznaju porodice pod rizikom od razdvajanja i prouže kvalitetne usluge koje će spriječiti razdvajanje kad god je to u najboljem interesu djeteta.

Među zaključcima konfenrencije je i apel vlastima da:

  • Ojačaju proces izgradnje kapaciteta i uspostave standarde prakse za uposlenike porodilišta i pedijatrijskih bolnica, u smislu podrške roditeljima i novorođenoj djeci s onesposobljenjem, kao i roditeljima iz najugroženijih grupa, kako bi se spriječilo razdvajanje porodice;
  • Izmijene legislativu s ciljem ograničavanja smještanja djece mlađe od tri godine u institucije, što bi se koristilo samo kao krajnja mjera i u najboljem interesu djeteta;
  • Utvrde ili još više razviju odgovarajući odgovor i usluge fokusirane na i prilagođene porodici, s ciljem pružanja podrške biološkoj ili hraniteljskoj porodici djeteta mlađeg od tri godine;
  • Ukolone sve prepreke koje sprečavaju da se djeca lišena roditeljskog staranja smjeste u hraniteljske porodice ili druge oblike porodične skrbi;
  • Daju prioritet dodjeli sredstava za odgovarajuće lokalne usluge kojima se omogućavaju alternativna rješenja za djecu mlađu od tri godine, uz poklanjanje posebne pažnje potrebama djece sa onesposobljenjem; To uključuje zagovaranje kod razvojnih fondova– koji se često koriste za podršku institucijama – kako bi se pomoglo zemljama da pređu na usluge zasnovane na porodici.
  • Razvijaju partnerstvo sa medijima i civilnim društvom kako bi se promovirala socijalna inkluzija djece lišene roditeljskog staranja i djece sa onesposobljenjem.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (2010) i Smjernice za alternativnu skrb o djeci (2009) pojačale su obavezu država da razviju alternative institucionalizaciji koje su zasnovane na zajednici. Prošle godine, UNICEF i Ured visokog komesara za ljudska prava pozvali su, u Evropskom parlamentu, vlade zemalja u regionu da ograniče praksu smještanja djece u institucije